Kategori İlm-i Havas

muska 0

Muskaların Bir Hakikatı Var mı?

Muska dediğimiz kâğıtlarda yazılı şeylerin, cinlerle doğrudan irtibatı vardır. Bir çeşit adres veya hedef gösterme, vazife bildirme işlevi de yapan muskalar, İslâm’dan sonra âyet ve duaların yazılması ile biraz değişikliğe uğramıştır. Bugün din ile,...

ebcet 0

Vefk Üzerine

Vefk, uygun gelme, denk düşme, işi iyi gitmek anlamlarına gelir. Eski çağlardan beri insanlar, vefk denilen çeşitli şekilleri, kareleri, terkipleri, rakam ve harfleri bir araya getirerek dünya hadiselerine, kişilere, madde ve eşyaya etki etmeye...

buyusihir 0

Büyü Sihir ve Cinler

Bir başka husus da cinlerin büyü, sihir, muska olaylarında aracılık yapmalarıdır. Muska yazan ile yazılan, büyü yapan ile yapılan arasında cinler bir vasıta görevini yerine getirirler. Eski çağlardan beri insanlar, büyü olaylarını bildiklerinden, kendilerine...

buyuvedin 0

Büyü ve Din Aynı Şey Değildir

Metafizik âlemi inkâr edenler aynı zamanda semavî olan dinleri, İnsanî bir olgu olarak göstermek istiyorlar. Yani, dinlerin kaynağı İlâhî değil, beşerîdir diyorlar. Bu düşünceyi savunan felsefeciler, aynı zamanda dinî inanç ile ahlâkı birbirinden ayırmaya...

atesvecin 0

Ateş ve Cinler

İran’daki eski kavimler, Med, Pers, Sasanî, Mittanî, Huvri, Gutî, Subarî gibi devletlerde, ateşe tapmak, ateşi kutsal görmek, mecusî ve ateşperestlik inancı hâkimdi. Bunun en büyük sebebi; cinlerin bir nev’i ateşin içinde yaşarlar, mekânları ateştir....

cinveelektrik 0

Cinler ve Elektrik Enerjisi

Metafizik âlemin şuur ve akıl sahibi varlıkları olan cinler, elektrik enerjisinden ve ışığından rahatsız olurlar. İncelemelerim esnasında, cinlerin elektrik ışığı, ısısı ve enerjisinin yoğun olduğu yerlere fazla rağbet etmediklerini tespit ettim. Kendi enerji yapılarıyla...

maddeveenerji 0

Madde-Enerji-Cinler

Yeryüzündeki herhangi bir maddeyi ışık hızıyla hareket ettirebil-seydik, o madde aslına dönecek ve enerji olacaktı. Madde iken sonsuz, enerji iken sıfır kütleye, ağırlığa inecekti. Madde atomlardan, atomlar ise kuant denen enerji beyaz noktalarından oluşmuştur....

yanlisbilgi 0

Yanlış Bilgiler

Cinlerin kanatları yoktur, kuş gibi uçamazlar. Ancak, bazı hayvan şekillerinde (akrep, yılan vs.) temessül edebilir, görünebilir. İnsanlarla iç içe yaşamazlar, insanlardan kaçmazlar. Aynı dünya üzerinde boyut farklılığı olan iki ayrı âlemin hayat sahibi ve...

seytan 0

Şeytan ve Cin

Halkımızın karıştırdığı bu iki varl „ _ an imtihan şıracı, cinler ise imtihan edilendir. Şeytanı, ne insanlar, ne cinler görebilir. Şeytanlar, insanları da cinleri de kandırabilir. Halkımızın bu konuyu tam bilmemesi kavram kargaşası meydana...

karanlikvecinler 0

Karanlık ve Cinler

Metafizik âlemden en uygun geçiş zamanı geceleyin, karanlıklarda zuhur eder. Zaten birçok cinnî hâdise de gece vaktinde olur. Karanlığın cinler için ayrı bir câzibesi vardır. Gerçi onları gündüz veya gece alâkadar etmez. Bu kavramlar...