Mukaddime

cosmos

Maddi ve fiziki olmayan, zahir duygularımızla bilinmeyen, ervah ve meleklere, cinlere mahsus olan aleme gayb alemi ( metafizik alem ) denir. Zıddı ise fiziki alem, sınırlı duyu organlarımızla hissedilen, şehadet alemidir.

Biz bu sitemizde acizane;” alem-i şehadet, alem-i gayb üstünde tenteneli bir perdedir” ( Bediüzzaman ) hakikatını bir nebzede olsa aydınlatmak amacıyla; Fiziki alemin yani şehadet aleminin tenteneli perdelerinden sızarak, alem-i gayba seyahat ettirmektir.

 

Metafizik âlem, maddî olmayan ve duyu organları ile idrak edilemeyen, gayb âlemi demektir. Bunun zıddı ise fizikî âlem yâni gözle görülen, duyu organlarımızla hissedilen, şehadet âlemidir.

Ortaçağın skolastik bataklığı gibi kilisenin yobazca hareketlerine tepki olarak ortaya çıkan materyalizm ile rasyonalizm, Tanzimat dönemiyle bizdeki aydın tabakasına ulaştı. İslâm dininin ilim, sanat, teknoloji, terakki, ilerleme, yükselme ve aydınlanma hedeflerini tam olarak bilmeyen ve maneviyatı kavrayamayan kişiler, maddecilik ve kuru akılcılığa sarıldılar. Maddedeki muntazam değişimleri, kâinattaki kuvvet ve enerjinin kaynağını bilemediklerinden, madde, kuvvet ve enerjiyi ezelî zannettiler. Maneviyat, ruhaniyat ve metafizik namına her şeyi inkâr ettiler, kâinattaki muntazam nizamı, tabiattaki intizamı, akılsız, şuursuz enerjiye, atomlara verdiler. Bu hezeyan sonucu bir ilâhtan yüz çevirip, herşeyi ilâh kabul etmek durumunda kaldılar. Bu saçmalıkları ise akılcılık ve bilimsellik!!) adına yaparak daha da gülünç duruma düştüler.

Son asırda Avrupa ve Amerika devletlerinde ilim ve teknoloji ilerleyince, fizik âlemin yanında muazzam bir metafizik âlem keşfedildi. Batıklar, ilimde ilerledikçe okyanus gibi mânâ âlemiyle karşılaştılar. Herşeyin madde ve üç boyutta bulunmadığım, maddî gözümüz ve duyu organlarımızın hissedemediği bir metafizik âlemin, ruh ve bedensiz canlıların, dördüncü, beşinci boyutlann olduğunu gördüler. Ve ilimde, teknolojide ilerledikçe Allah’a yaklaştıklarını, maddenin dar kalıplarından kurtulduklarını idrak ettiler.
Metafizik âlem ve içinde yaşayan canlılarla meşgûl olmak, incelemek, ancak bazı kabiliyetlerle olur. Günümüzde doğuştan böyle bir kabiliyete sahip bulunmayan nice şarlatan şizofren, bu sahada uzman olanların çalışmalarına gölge düşürmektedir. Yaptıkları sahtekârlık ile gerçek medyumluk özelliğine sahip ve metafizik âlem ile irtibat kurabilen kabiliyetleri zor durumda bırakmaktadırlar. Yapılacak iş, metafizik âlem ile ilgili, İlmî ve akademik araştırmaların gerçekleştirileceği lâboratuarlar ile fakülteler açmaktır.

Metafizik âlemle diyalog kurmanın, üfürükçülük, büyücülük, muskacılık ve şarlatanlıkla hiçbir ilgisi yoktur. Bu konuda araştırma ve inceleme yapan birisi olarak, meselenin ilim çevrelerince gündeme getirilmesini istiyorum. Asıl kabiliyet sahipleri ile bunu kazanç kapısı olarak görenlerin ayrılmasını arzu ediyorum.
Evet, herşeyi maddede arayanların akıllan gözlerindedir, göz ise maneviyatta kördür. Yiımibirinci asır, ilim, fen ve teknolojinin yüzyılı olacaktır ve engin metafizik âleme daha çok âşinâ olacaktır.

Güzel günlerin bütün insanlığın olması dileğiyle…